1. Persoonsgegevens – wat zijn dat?

Persoonsgegevens hebben betrekking op een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een naam of een bankrekeningnummer. Persoonsgegevens mogen niet zomaar verwerkt worden. De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming 016/679 (hierna: Avg), die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

 

 1. Wat is Schoonmaakservice Pvd kamp en waarom deze verklaring?

Schoonmaakservice Pvd kamp is een in Zeist gevestigd schoonmaakbedrijf voor particulieren en bedrijven, gespecialiseerd in onder andere de schoonmaak van bedrijfspanden en kantoren, raambewassing, gevelreiniging en vloeronderhoud.

In het kader van deze diensten verwerkt Schoonmaakservice Pvd kamp een aantal persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring is te lezen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden dat gebeurt, welke grondslag daarvoor bestaat en hoelang deze gegevens bewaard worden. U kunt daarnaast lezen wat uw rechten zijn.

Schoonmaakservice Pvd kamp hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. De door  Schoonmaakservice Pvd kamp verkregen en/of verzamelde persoonsgegevens worden daarom altijd verwerkt in overeenstemming met de Avg en andere relevante wet- en regelgeving.

 

 1. 3. Het verzamelen van persoonsgegevens: Van wie, welke gegevens, waarom, met

welke grondslag, en hoelang?

Schoonmaakservice Pvd kamp verwerkt de volgende persoonsgegevens enkel voor zover dat

noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent:

 • Contactgegevens: volledige naam van de contactpersoon, (woon)adres, e-mailadres en

telefoonnummer van de opdrachtgever. Deze gegevens zijn onder andere nodig om afspraken te kunnen maken, te communiceren over de betaling en om u te kunnen bereiken wanneer dat in verband met de naleving van de overeenkomst nodig is. Deze gegevens worden niet langer dan twee jaar na het laatste klantcontact bewaard.  

Schoonmaakservice Pvd kamp verwerkt de volgende persoonsgegevens enkel voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

 • Financiële gegevens die nodig zijn in het kader van verplichtingen jegens de

belastingdienst aangaande de financiële administratie. Deze gegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard.

Schoonmaakservice Pvd kamp verwerkt de volgende persoonsgegevens enkel voor zover daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven:

 • Het e-mailadres van de aanvrager van de nieuwsbrief van Schoonmaakservice Pvd kamp.

Dit gegeven bewaren wij tot dat de aanvrager zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U heeft het recht om zich op ieder moment kosteloos af te melden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief door contact op te nemen met ons via

info@schoonmaakservicepvdkamp.nl. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de functie ‘afmelden’ onderaan de nieuwsbrief.

Schoonmaakservice Pvd kamp verwerkt de volgende persoonsgegevens enkel voor zover dat noodzakelijk is voor de het doorlopen van de sollicitatieprocedure:

 • Het e-mailadres van de sollicitant en de inhoud van de toegezonden motivatiebrief en
 1. Deze gegevens worden niet langer dan tot het einde van de sollicitatieprocedure

bewaard.

 

 1. Wie zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens en met worden

dergelijke gegevens gedeeld?

Schoonmaakservice Pvd kamp deelt in beginsel geen persoonsgegevens met derden. In bepaalde gevallen is het delen van gegevens met derden nodig in verband met de bedrijfsvoering, zoals de financiële- en salarisadministratie. In deze gevallen is een overeenkomst gesloten met de derde waarin afspraken gemaakt worden over adequate beveiliging van uw gegevens. Schoonmaakservice Pvd kamp kan uw gegevens tot slot delen met derden wanneer dit verplicht is op basis van een wettelijke verplichting.

 

 1. 5. Welke beveiligingsmaatregelen worden genomen?

Schoonmaakservice Pvd kamp voldoet aan zijn verplichtingen onder de Avg door persoonsgegevens actueel te houden, veilig op te slaan en te vernietigen, geen buitensporige hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen of te bewaren, persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om persoonsgegevens te beschermen.

 

 1. Wat zijn uw rechten?

Behoudens vrijstellingen (krachtens de Avg), heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij

(dataportabiliteit);

 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn

voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Het recht om gegevens te laten

verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn;

 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van

mening bent dat Schoonmaakservice Pvd kamp handelt in strijd met de geldende privacyregels.

Schoonmaakservice Pvd kamp hecht er belang aan u erop te wijzen dat niet alle hierboven omschreven rechten absolute rechten zijn en dat  Schoonmaakservice Pvd kamp bepaalde omstandigheden aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Elk verzoek wordt afzonderlijk beoordeeld aan de hand van de concrete omstandigheden. Als  Schoonmaakservice Pvd kamp aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven dan zal dit gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt worden.

Indien u het niet eens bent met de beslissing van Schoonmaakservice Pvd kamp kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of dit voorleggen aan de rechter.

 

 1. 7. Aanpassingen privacyverklaring

Schoonmaakservice Pvd kamp behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze

privacyverklaring aan te brengen. Van eventuele wijzigingen wordt u via de website op de

hoogte gesteld.

 

 1. Contactgegevens

Verzoeken met betrekking tot uw rechten, vragen of klachten kunt u per e-mail richten aan

info@schoonmaakservicepvdkamp.nl